Pro Eu – Promovarea felului de viață European, constituirea solidarității și al dialogului intercultural

Pro Eu – Promovarea felului de viață European, constituirea solidarității și al dialogului intercultural

Proiectul  „PRO EU – Promovarea felului de viață european, construirea solidarității și al dialogului intercultural ” a fost finanțată cu ajutorul Uniunii Europene sub egida programului „Europa pentru cetățeni”

Aplicabilă componentei 2 – măsura 2.1 – „Înfrățirea orașelor”

Participare: Proiectul a implicat 350 de cetățeni, mai exact 170 de participanți din orașul Ormoz (Slovenia), 100 de participanți din orașul Ivanec (Croația), 25 de participanți din orașul Bytom (Polonia), 25 de participanți din orașul Tășnad (Romania), 25 de participanți din orașul Irig (Serbia).

Locație/Date: Evenimentul a avut loc in Ormoz (Slovenia) în perioada 17-19.01.2020

Scurtă descriere:

Vineri, 17.01.2020, proiectul a început cu ceremonia de deschidere în Centrul Cultural din Ormoz. La ceremonia de deschidere, partenerii participanți s-au prezentat cu ajutorul unor scurte filmări promoționale, apoi principalul reprezentant al fiecărei organizații și-a prezentat partenerii. Ceremonia a avut ca scop principal ca participanții să se cunoască între ei și să se creeze solidaritate. Programul cultural a fost susținut de elevii Școlii de Muzică din Ormoz cu cântece tradiționale din fiecare țară participantă.

După ceremonia de deschidere, reprezentanții organizațiilor partenere au participat la o întâlnire cu primarul orașului Ormoz, domnul Daniel Vrbnjak și au discutat posibilitățile unei cooperări pe viitor.

Mai târziu s-au alăturat celorlalți participanți, care au luat parte la ateliere de lucru manual tradițional organizate la muzeul și castelul din Ormoz. Cinci ateliere s-au desfășurat în același timp; fiecare atelier a fost condus de unul dintre parteneri. Centrul pentru educația adulților din Ormoz a susținut un atelier de confecționat flori din hârtie creponată, parteneri din Polonia au susținut un atelier de confecționat flori din mozaic, partenerii din Croația au pregătit un atelier de turtă dulce, partenerii din România au confecționat brățări în culorile lor tradiționale, partenerii din Serbia au susținut un atelier de decorare de lumânări și și-au prezentat tradiția lor de croșetare și tricotare. Participanții au format grupe alcătuite din membri  delegației fiecărui oraș invitat, iar aceste grupe au făcut o rocadă în așa fel încât toate grupele au participat la toate atelierele. De asemenea, la înregistrare toți participanții au primit o plasă în care putea să-și păstreze suvenirurile pe care le-au făcut. În același timp în holul Muzeului Regional Ptuj – Ormoz a fost organizat o expoziție din produsele tradiționale ale fiecărui participant. Scopul expoziției și al atelierului a fost să asigure legătura dintre parteneri, să promoveze dialogul intercultural, să cunoaștem și să acceptăm diferite culturi și tradiții și să întărim solidaritatea.

Sâmbătă, 18.01.2020, am continuat cu prezentarea programului Unității de Solidaritate European. Centrul pentru educarea adulților din Ormoz implementează proiect ESC de trei ani consecutiv, găzduind voluntari din diferite țări europene. Scopul prezentării a fost să se facă cunoscut acest proiect și în rândul celorlalți participanți și să se scoată în evidență efectele pozitive ale voluntariatului. A urmat o discuție în plen, în cadrul căreia voluntarii și-au prezentat propriile proiecte. Astfel, organizațiile participante au avut posibilitatea să cunoască gama largă de proiecte pe care partenerii le implementează și să considere posibilitatea participării în noi proiecte. Activitățile au țintit o mai mare implicare a participanților și un grad mai mare de cooperare la nivel de Uniunea Europeană.  După activitățile de dimineață participanții au avut posibilitatea să participe la un tur ghidat al orașului Ormoz sau al Muzeului Regional Ptuj – Ormoz. La solicitarea participanților s-a organizat și o vizită la școala primară și la grădinița din localitate. La finalul zilei s-a organizat un quiz intercultural cu întrebări legate de stereotipii ai țărilor partenere. Fiecare partener a pregătit cinci întrebări la care participanții la quiz a trebuit să răspundă mai târziu. S-au organizat grupe mixte, fiecare grup cu câte un participant din fiecare organizație. Quiz-ul a contribuit la implicarea și mai mare a participanților, la dialogul intercultural, la depășirea stereotipiilor și la asigurarea unei atmosfere mai relaxate.

Duminică, 19.01.2020, s-a organizat o sesiune de evaluare a proiectului cu reprezentanții organizațiilor partenere. S-a discutat despre succesul proiectului și am analizat măsuri pentru viitor pentru a promova solidaritatea, voluntariatul și dialogul intercultural.

În țările participante s-au organizat ateliere de pregătire înaintea activităților din Ormoz.  Au fost organizate ateliere de pregătire a activităților de lucru manual tradițional, a prezentărilor fiecărei organizații, puncte de plecare pentru discuțiile în plen și pentru formularea întrebărilor de quiz.  

 

The project „PRO EU – Promoting European way of life, building solidarity and intercultural dialog” was funded with the support of the European Union under the Programme „Europe for Citizens”

Applicable to the Strand 2 – Measure 2.1 „Town-Twinning”

Participation: The project involved  350 citizens, notably 170 participants from the city of  Ormož (Slovenia),  

100 participants from the city of Ivanec (Croatia), 25  participants from the city of Bytom (Poland), 25  participants from the city of Tășnad (Romania), 25  participants from the city of Irig (Serbia)

Location/ Dates: The event took place in Ormož (Slovenia) from 17. 1. 2020 to 19. 1. 2020.

Short description: 

On Friday, January 17, the project began with the opening ceremony at the Cultural Center in Ormož. At the opening ceremony, the participating partners presented themselves with short promotional videos, then the main representatives of each organization introduced their partner organizations. The ceremony was primarily aimed at getting to know each partner organizations and building solidarity. The cultural program featured students from the Ormož School of Music with traditional songs from all participating countries.

After the opening ceremony, representatives of the partner organizations attended a meeting with the Mayor of Municipality of Ormož, Danijel Vrbnjak, and discussed options for further cooperation.

Later, they joined other participants, who took part in workshops of traditional handcraft that took place in Ormož castle and museum. Five workshops were conducted at the same time; each workshop was taken over by one of the partners. Adult Education Center Ormož provided a crepe paper flowers workshop, partners from Poland provided a mosaic flower workshop, partners from Croatia prepared a gingerbread workshop, partners from Romania made bracelets in their traditional colors, partners from Serbia conducted a candle decorating workshop and presented their tradition of knitting and crocheting. The participants attended the workshops in groups consisting of all participating cities, the groups rotated during the whole time so that all participants attended every workshops. Upon registration, they also received a bag in which they could store the souvenirs they made. At the same time, a small exhibition of traditional products from every individual partner was held in the hall of the Regional Museum Ptuj-Ormož. The purpose of the workshop and the exhibition was to connect all participants, to promote intercultural dialogue, to get to know and accept different cultures and traditions and to strengthen solidarity.

On Saturday, 18 January, we continued with the presentation of the European Solidarity Unit program. The Adult Education Center Ormož has been implementing ESC (former EVS) project for three years in a row, hosting volunteers from different European countries. The purpose of the presentation was to present the program to other partners and highlight the importance and positive effects of volunteering. A panel discussion followed, where volunteers got involved by presenting their own projects. Thus, the participating organizations were given the opportunity to gain insight into the range of projects that the partners are implementing and to consider the possibility of participating in new projects. The activities were aimed at promoting greater involvement of local and European initiative participants and greater cooperation at EU level. After the morning activities, the participants had the opportunity to take a guided tour through the town of Ormož or the Regional Museum Ptuj-Ormož. At the request of the participants, we also organized a visit to the local elementary school and kindergarten.

To conclude the day, we conducted an intercultural quiz with questions related to stereotypes of partner countries. Each partner prepared five questions that the quiz participants had to answer later. We formed mixed teams, each with one representative from each organization. The quiz further contributed to increased participant engagement, intercultural dialogue, overcoming stereotypes, and provided a more relaxed atmosphere.

On Sunday, January 19, we also conducted an evaluation of the project with the representatives of partner organizations. We discussed the success of the project and examined further measures to promote solidarity, volunteering and intercultural dialogue.

Preparatory workshops were held in partner countries before the activities in Ormož. Workshops were organized for the preparation of workshops of traditional handcraft, opening presentations of individual organizations, key starting points for the panel discussion, and to formulate quiz questions for the delegations involved.

Summary – PRO EU_EN_SLO Download

Projekt „PRO EU – Spodbujanje evropskega načina življenja, krepitev solidarnosti in medkulturnega dialoga” je bil financiran s podporo Evropske unije v okviru programa „Evropa za državljane”

Velja za sklop 2 – ukrep 2.1 „Partnerstvo med mesti”

Sodelovanje: V projekt je bilo vključenih 350 državljanov, in sicer 170 udeležencev iz Ormoža (Slovenija), 100 udeležencev iz Ivanca (Hrvaška), 25 udeležencev iz Bytoma (Poljska), 25 udeležencev iz Tășnada (Romunija) in 30 udeležencev iz Iriga (Srbija).

Lokacija / Datum: Glavne aktivnosti projekta so potekali v Ormožu (Slovenija), od 17. 1. 2020 do 19. 1. 2020.

Kratka predstavitev: 

V petek, 17. 1., se je projekt pričel z otvoritveno slovesnostjo v Domu kulture v Ormožu. Na otvoritvi so se sodelujoči partnerji predstavili s kratkimi promocijskimi videi, glavni predstavniki organizacij pa so nato dodatno predstavili partnerske organizacije. Slovesnost je bila namenjena predvsem medsebojnemu spoznavanju partnerskih organizacij in spodbujanju solidarnosti. V kulturnem programu so nastopili učenci Glasbene šole Ormož s skladbami iz vseh sodelujočih držav.

Po slavnostni otvoritvi so se predstavniki partnerjev udeležili sestanka s županom občine Ormož Danijelom Vrbnjakom in razpravljali o možnostih nadaljnjega sodelovanja.

Kasneje so se pridružili ostalim udeležencem, ki so se vključili v delavnice izdelovanja tradicionalnih izdelkov, ki so potekale v prostorih gradu Ormož in muzeja Ormož. Istočasno se je izvajalo pet delavnic, vsako delavnico je prevzel eden izmed partnerjev. Ljudska univerza Ormož je poskrbela za delavnico izdelovanja rož iz krep papirja, partnerji iz Poljske so poskrbeli za delavnico izdelovanja rož iz keramike v obliki mozaika, partnerji iz Hrvaške so pripravili delavnico izdelovanja src iz lecta, partnerji iz Romunije so izdelovali zapestnice v njihovih tradicionalnih barvah, partnerji iz Srbije pa so izvedli delavnico okraševanja sveč, predstavili pa so tudi njihovo tradicijo pletenja in kvačkanja. Udeleženci so delavnice obiskovali v skupinah, ki so bile sestavljene iz vseh sodelujočih mest, skupine so ves čas rotirale, tako da so vsi udeleženci obiskali vse delavnice. Ob registraciji so prejeli tudi vrečko v katero so lahko shranili suvenirje, ki so si jih izdelali. Obenem je bila v prostorih muzeja Ormož postavljena manjša razstava s tradicionalnimi izdelki iz posameznih držav. Namen delavnice in razstave je bil medsebojno povezovanje vseh udeležencev, spodbujanje medkulturnega dialoga, spoznavanje in sprejemanje različnih kultur ter tradicij oziroma krepitev solidarnosti.

V soboto, 18. 1., smo nadaljevali s predstavitvijo programa Evropska solidarnostna enota, ki ga Ljudska univerza Ormož izvaja že tretje leto in v okviru katerega vsako leto gosti prostovoljce iz različnih evropskih držav. Namen predstavitve je bil predstaviti program ostalim partnerjem in poudariti pomen ter pozitivne učinke prostovoljstva. Sledila je panelna razprava, kjer so se prostovoljci vključili s predstavitvijo lastnih projektov. Tako so sodelujoče organizacije dobile priložnost, da dobijo uvid v vrsto projektov, ki jih partnerji izvajajo, in razmislijo o možnostih sodelovanja na novih projektih. Aktivnosti so bile namenjene spodbujanju večje vključenosti udeležencev lokalne in evropske iniciative in večjega sodelovanja na ravni EU. Po dopoldanskem delu so imeli udeleženci možnost, da se udeležijo vodenja po mestu Ormož ali po Pokrajinskem muzeju Ptuj-Ormož. Na željo udeležencev smo jim organizirali tudi obisk lokalne osnovne šole in vrtca.

Za zaključek dneva smo izvedli medkulturni kviz z vprašanji vezanimi na stereotipe partnerskih držav. Vsak partner je pripravil pet vprašanj na katere so morali udeleženci kviza kasneje odgovarjati. Formirali smo mešane ekipe, v vsaki je bil po en predstavnik iz vsake organizacije. Kviz je dodatno prispeval k večjemu sodelovanju udeležencev, medkulturnemu dialogu, spoznavanju, premagovanju stereotipov, prav tako pa je poskrbel za bolj sproščeno vzdušje.

V nedeljo, 19. 1., smo s predstavniki partnerskih organizacij izvedli še evalvacijo projekta v obliki pogovora. Na evalvaciji smo ocenili uspešnost projekta in se pogovorili o nadaljnjih ukrepih v smeri spodbujanja solidarnosti, prostovoljstva in medkulturnega dialoga.

Pred aktivnostmi v Ormožu so v partnerskih državah potekale pripravljalne delavnice. Delavnice so bile organizirane za pripravo na izvedbo delavnic izdelovanja tradicionalnih izdelkov, uvodnih predstavitev posameznih organizacij, ključnih izhodišč za diskusijo ter da so udeležene delegacije oblikovale vprašanja za kviz.

Summary – PRO EU_EN_SLO Download/Descarca